กลุ่มงานทะเบียน (กท.)

กลุ่มทะเบียนโรงเรียน 2

นางสาวผ่องศรี อารยรุ่งโรจน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่ม
02-282-1000 ต่อ 371
นางเบญจมาศ เบิร์ก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
02-282-1000 ต่อ 370
นายโสภณ แจ่มสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
02-282-1000 ต่อ 370
นางสาวอัสมาร์ สุขะเกศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
02-282-1000 ต่อ 370