กลุ่มงานทะเบียน (กท.)

กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร

นางสาวปิยนุช เชื้อสระคู
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่ม
02-282-1000 ต่อ 340
นายจิรภัทร ยอดสาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
02-282-1000 ต่อ 340
นายสุรพงษ์ แจ่มจรัส
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 340
นายชยาวุฒิ เอี้ยงชะอุ่ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 340
นายพงศธร พันธ์จินดา
พนักงานจัดการงานทั่วไป
02-282-1000 ต่อ 340
นางสาวธิดารัตน์ เสนคะ
พนักงานจัดการงานทั่วไป
02-282-1000 ต่อ 340