กลุ่มงานทะเบียน (กท.)

กลุ่มทะเบียนโรงเรียน 1

(-ว่าง-)
(-ว่าง-)
หัวหน้ากลุ่ม
02-282-1000 ต่อ 381
นางสาวนวรัตน์ วงศาโรจน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 382
นายกิจประเสริฐ พงษ์ชัยโชค
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 382
นางสาววรรณา สกุลวิโรจน์ฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
02-282-1000 ต่อ 382
นางสาวสาวิณี กรวยสวัสดิ์
พนักงานจัดการงานทั่วไป
02-282-1000 ต่อ 382