รายการงานบริการ

โรงเรียนเอกชนในระบบ(สามัญ)

รายการ
การขอรับค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน (ดู: 868 ครั้ง)
การขอรับเงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน  (ดู: 858 ครั้ง)
คำขอต่าง ๆ (ดู: 8616 ครั้ง)
รูปแบบเอกสาร บุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ (ดู: 7073 ครั้ง)
รูปแบบเอกสาร นักเรียนชาวต่างประเทศ (ดู: 7208 ครั้ง)
รูปแบบเอกสาร ครูชาวต่างประเทศ (ดู: 8001 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้รับใบอนุญาต (ดู: 6430 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน (ดู: 4507 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การแต่งตั้งและถอดถอนผู้จัดการ (ดู: 4221 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การขอโอนและขอรับโอนกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ (ดู: 4284 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การขอเลิกกิจการโรงเรียน (ดู: 4947 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (ดู: 4124 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารของครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา (ดู: 3963 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การขอเปิดสอนสถานศึกษาวิชาทหาร (ดู: 3733 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การขอเปิดสอน/เพิ่มหลักสูตร/ขยายชั้นเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (ENGLISH PROGRAM : EP) (ดู: 4421 ครั้ง)
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอขยายโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) (ดู: 4961 ครั้ง)
การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ (ดู: 8842 ครั้ง)
ประกันคุณภาพภายใน (ดู: 6841 ครั้ง)
การอนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ดู: 5045 ครั้ง)
การขอใช้ชื่อเพื่อจัดตั้งโรงเรียนในระบบ (ดู: 6671 ครั้ง)
ค้นพบ "โรงเรียนเอกชนในระบบ(สามัญ)" ทั้งหมด 20 รายการ