ประกันคุณภาพภายใน

6 ต.ค. 65 เวลา 21:02 น.10423 ครั้ง
ระบบ
ผู้เขียน

การใช้รูปแบบรายงาน (SAR)

สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ส่ง SAR 2561 ให้ใช้รูปแบบด้านล่างนี้คะ

ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมโรงเรียนเอกชนต้นแบบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ในรอบส่วนภูมิภาค 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 3-4, 9-10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้

การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารการจัดอบรมฯ ได้ตามหัวขัอด้านล่างนี้

  1. ประกาศ สช. เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิกที่นี่
  2. กฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 คลิกที่นี่
  3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษา  คลิกที่นี่
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

รายการงานบริการอื่นๆ