แบบฟอร์มเอกสารยื่นขอหลักสูตรโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ

21 เม.ย. 66 เวลา 11:14 น.2417 ครั้ง
นางสาวมณิสร อินนุรักษ์
กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน)

แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารหลักสูตรโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ   

1.เอกสารประกอบการยื่นขอหลักสูตร และ กพค.กน.01แบบสรุปรายละเอียด   ดาวน์โหลด

2.กพค.กน.02 สรุปหลักสูตรโรงเรียน  ดาวน์โหลด

3.ฟอร์มหน้าปกหลักสูตรต่างประเทศและหลักสูตรวิชาภาษาไทยฯ  ดาวน์โหลด

ประกาศสช. แนวปฏิบัติการพิจารณาหลักสูตรโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ

ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)

รายการงานบริการอื่นๆ