รายการงานบริการ

งานบริการทั้งหมด

รายการ
คำขอต่าง ๆ (ดู: 1473 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ (ดู: 1342 ครั้ง)
คู่มือปฏิบัติงานการจัดตั้งและการดำเนินกิจการโรงเรียนนานาชาติ (ดู: 1506 ครั้ง)
คู่มือการให้บริการ การอนุญาต และการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชน (ดู: 1528 ครั้ง)
รูปแบบเอกสาร บุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ (ดู: 1597 ครั้ง)
รูปแบบเอกสาร นักเรียนชาวต่างประเทศ (ดู: 1292 ครั้ง)
รูปแบบเอกสาร ครูชาวต่างประเทศ (ดู: 1384 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้รับใบอนุญาต (ดู: 1300 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน (ดู: 934 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การแต่งตั้งและถอดถอนผู้จัดการ (ดู: 921 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การขอโอนและขอรับโอนกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ (ดู: 993 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การขอเลิกกิจการโรงเรียน (ดู: 1132 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (ดู: 855 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารของครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา (ดู: 815 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การขอเปิดสอนสถานศึกษาวิชาทหาร (ดู: 785 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การขอเปิดสอน/เพิ่มหลักสูตร/ขยายชั้นเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (ENGLISH PROGRAM : EP) (ดู: 934 ครั้ง)
การกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ (ดู: 1236 ครั้ง)
เว็บไซต์กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ (ดู: 1138 ครั้ง)
ระบบบัญชีโรงเรียนเอกชนในระบบ (System Accounting Management : SAM) (ดู: 3894 ครั้ง)
คู่มือ แนวทางการเทียบโอนความรู้และการสะสมหน่วยกิต การศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ (ดู: 2012 ครั้ง)
ค้นพบ 29 รายการ