ผู้บริหาร

ผู้บริหาร สช.

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์
เลขาธิการ กช.
ประวัติ
นายคมกฤช จันทร์ขจร
รองเลขาธิการ กช.
ประวัติ
-ว่าง-
รองเลขาธิการ กช.
ประวัติ
นายณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
นางสุมิตรา ทองแสง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
นายทวีศักดิ์ อำลา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
นโยบายและแผน
นายธเนตร สภานนท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน
นางปรานีย์ คุณธรรมดี
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
นโยบายและแผน
นางชนิดา ฟักเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
เลขานุการกรม
นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
โรงเรียนสามัญศึกษา
ว่าที่ ร.ต. ปาพจน์ วิณิชยกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ทะเบียน
นางปราณี พิเศษธนศักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
กองทุนและสวัสดิการ
(-ว่าง-)
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
นายวิรัช ลิ้มเจริญสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
โรงเรียนนโยบายพิเศษ