ผู้บริหาร

ผู้บริหาร สช.

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์
เลขาธิการ กช.
ประวัติ
นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
รองเลขาธิการ กช.
ประวัติ
ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง
รองเลขาธิการ กช.
ประวัติ
นายณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก
รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
- ว่าง -
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
นายทวีศักดิ์ อำลา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
นโยบายและแผน
นายธเนตร สภานนท์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน
นางปรานีย์ คุณธรรมดี
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
นโยบายและแผน
นางชนิดา ฟักเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
เลขานุการกรม
นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
โรงเรียนสามัญศึกษา
ว่าที่ ร.ต. ปาพจน์ วินิชยกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ทะเบียน
นางปราณี พิเศษธนศักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
กองทุนและสวัสดิการ
นางสุมิตรา ทองแสง
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
นายวิรัช ลิ้มเจริญสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
โรงเรียนนโยบายพิเศษ