กลุ่มงานทะเบียน (กท.)

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ

สุชาดา อินทร๋น้อย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่ม
02-282-1000 ต่อ 331
นางสาววฤณพร ปานขาว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
02-282-1000 ต่อ 330
นางสาวสุวิมล ผาบแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 330
นายจุลเทพ ไชยเสนา
พนักงานจัดการงานทั่วไป
02-282-1000 ต่อ 330
นางสาววรรณพร ครองแก้ว
พนักงานจัดการงานทั่วไป
02-282-1000 ต่อ 330
admin@opec.go.th
นายสาธิต ภาษาสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ
02-282-1000 ต่อ 330