กลุ่มงานทะเบียน (กท.)

งานธุรการ

นางสาวพัชรี กาทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างาน
02-282-1000 ต่อ 310
นางสาวมณียา ใจมั่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
02-282-1000 ต่อ 320
นายประสิทธิ์ ศรีชัน
พนักงานจัดการงานทั่วไป
02-282-1000 ต่อ 321