กลุ่มงานทะเบียน (กท.)

กลุ่มหลักฐานการศึกษา 1

นางสาวรุ่งทิวา ธาราภูมิ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่ม
02-282-1000 ต่อ 351
นางสาวจินตนา มะโนมูล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
02-282-1000 ต่อ 350,352
นางสาวกาญจนา จี้รัตน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
02-282-1000 ต่อ 350,352
นางสาวทัศน์ตะวัน พึ่งวงศ์ญาติ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 350, 352