กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวกรรณิกา พันธ์คลอง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่ม
02-282-1000 ต่อ 181
นางสาวประกาย ศรีจันทึก
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
02-282-1000 ต่อ 180
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
02-282-1000 ต่อ 182
นายภวินท์ เล้าเจริญสมบัติ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 100