กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

ฝ่ายสารบรรณ

(-ว่าง-)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่ม
นางสาวศิริพร ฤทธิเดช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจินตนา นกน่วม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายกิตติศักดิ์ ค้าขึ้น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอิศราภรณ์ จันทร์สิงห์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(-ว่าง-)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวธนัญญา มูลป้อม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน