กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

งานพัสดุ

นายชยกร ชนกิจโกศล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่ม
นางสาวจิตตรีญา อินประชา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 140
นางสาวทวิวรรณ จันทะคง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 141
นางสาวอรพรรณ ประดิษฐ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 140
นางสาวพิชญ์สินี ฉิ่งทองคำ
พนักงานจัดการงานทั่วไป
02-282-1000 ต่อ 140
นางสาวศุภรัตน์ บุญกำเนิด
พนักงานจัดการงานทั่วไป
02-282-1000 ต่อ 140
นางสาวสุวภัทร มั่นยืน
พนักงานจัดการงานทั่วไป
02-282-1000 ต่อ 140
นายอดิเทพ ทิมทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
02-282-1000 ต่อ142
นายเทวาฤทธิ์ ต้นพรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
02-282-1000 ต่อ 140