กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

ฝ่ายช่วยอำนวยการฯ

(-ว่าง-)
(-ว่าง-)
หัวหน้ากลุ่ม
นางสาวมะเหมี่ยว เล้าโสภาภิรมย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวรุ่งนภา นวสกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวปาวรา ศรีสุข
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายพัชระ ชื่นบาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายธีร์ ธารีสรรค์
พนักงานจัดการงานทั่วไป
นางสาววรรณวิมล มงคลธง
พนักงานจัดการงานทั่วไป
นางสาววลีวรรณ รุ่งธรรมานนท์
พนักงานจัดการงานทั่วไป
นางสาวเมฆณี สรรเสริฐ
พนักงานจัดการงานทั่วไป
นางสาวมณฑิรา ณ สงขลา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
02-282-1000 ต่อ 911