การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

2 ธ.ค. 65 เวลา 09:53 น.11734 ครั้ง
ระบบ
ผู้เขียน

การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

  • คำแนะนำการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา-โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ดาวน์โหลด)

  • คู่มือ KSP School หนังสืออนุญาตชั่วคราว (ชาวไทย) (ดาวน์โหลด)

  • คู่มือ KSP School หนังสืออนุญาตชั่วคราว (ชาวต่างประเทศ) (ดาวน์โหลด)

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

⇒ Temporary Teaching Permit for Foreign Teachers (ดาวน์โหลด)
⇒ บันทึกถ้อยคำหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณี ชำรุด / สูญหาย / ขอแก้ไข (ดาวน์โหลด)
⇒ ตัวอย่าง - ตารางสอนรายบุคคล (ดาวน์โหลด)
⇒ หนังสือรับรองการจ้าง (ดาวน์โหลด)

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

รายการเอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ