แบบหนังสือลาออกจากราชการ (ข้าราชการพลเรือนสามัญ)

27 มิ.ย. 67 เวลา 14:58 น.958 ครั้ง
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

แบบหนังสือลาออกจากราชการ ให้ข้าราชการที่มีความประสงค์ลาออกจากราชการพิมพ์แบบฯ

หน้า 1 และ หน้า 2 ในแผ่นเดียวกัน  (หน้า-หลัง)

พร้อมจัดทำหนังสือถึง ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการกรม  

 

หมายเหตุ : หากเป็นการลาาอกเพื่อบรรจุรับราชการ ที่ส่วนราชการอื่น ขอให้แนบหนังสือเรียกให้ไปรายงานตัวมาด้วย

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

รายการเอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ