ระบบบัญชีโรงเรียนเอกชนในระบบ (System Accounting Management : SAM)

10 ม.ค. 66 เวลา 13:44 น.20447 ครั้ง
ระบบ
ผู้เขียน

ข้อมูลงานบริการ

สช. ได้พัฒนาระบบบัญชีโรงเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำบัญชีของโรงเรียนเอกชนในระบบ โดยโรงเรียนสามารถสมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบบัญชีโรงเรียนเอกชนในระบบ (System Account Management :SAM) ได้ที่  https://sam.opec.go.th

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งาน

ระบบบัญชีโรงเรียนเอกชนในระบบ (System Accounting Management : SAM)

สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบ

*********************************

  1. ให้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ใช้งานระบบบัญชีโรงเรียนเอกชนในระบบของโรงเรียน โดย Download ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งผู้ใช้งานระบบที่เว็บไซต์ https://sam.opec.go.th และให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้ใช้งาน ทั้งนี้ โรงเรียนแต่ละโรงสามารถแต่งตั้งผู้ดูแลระบบได้ จำนวน 1 คน เท่านั้น ส่วนผู้ใช้งานระบบภายในโรงเรียน เมื่อได้รับอนุมัติให้เข้าใช้งานแล้ว ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนสามารถแต่งตั้งเพิ่มเติมได้
  2. เมื่อดำเนินการจัดทำคำสั่งตามข้อ 1 แล้ว ให้ดำเนินการจัดทำเอกสารดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (*.pdf, *.jpg ขนาดไม่เกิน 50MB) สาหรับใช้เป็นเอกสารประกอบในขั้นตอนลงทะเบียน เพื่อใช้ตรวจสอบยืนยันการอนุมัติเข้าใช้งานระบบฯ
  3. ให้ดำเนินการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://sam.opec.go.th ตามคู่มือการลงทะเบียนของโรงเรียน
  4. หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ต้องรอเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบฯ ส่วนกลาง ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน หากคำสั่งแต่งตั้งผู้ใช้งานฯ ถูกต้อง ตรงกันกับข้อมูลที่ลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบฯ จะอนุมัติให้เข้าใช้งานต่อไป

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มการเงินและบัญชี กก.

  1. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557
  2. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2560
  3. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)

รายการงานบริการอื่นๆ