หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)

หน่วยตรวจสอบภายใน

ศุภักษร ชูจิต
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่ม
02-282-8841, 02-282-1000 ต่อ 990
นางสาวนฤมล แก้วผึ้ง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
02-282-8841, 02-282-1000 ต่อ 991