รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

14 ก.พ. 66 เวลา 15:24 น.5921 ครั้งพิมพ์
เรติยา จาดบุญนาค
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

โอนจัดสรรครั้งที่ 6 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาคดาวน์โหลด

โอนจัดสรรครั้งที่ 16 งบรายจ่ายอื่น โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริ ไปให้ ศธจ.ตากดาวน์โหลด

โอนจัดสรรครั้งที่ 18 งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิกำรในโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลด

โอนจัดสรรครั้งที่ 19 งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงกำรส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไปให้ ศธจ.นครสวรรค์ดาวน์โหลด

โอนจัดสรรครั้งที่ 21 งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนดาวน์โหลด

โอนจัดสรรครั้งที่ 22 งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดาวน์โหลด

โอนจัดสรรครั้งที่ 31 งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดาวน์โหลด

โอนจัดสรรครั้งที่ 37 งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน ไตรมาส 2ดาวน์โหลด

โอนจัดสรรครั้งที่ 41 งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้มีคุณภาพ ครั้งที่ 2ดาวน์โหลด

โอนจัดสรรครั้งที่ 41 งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา รอบที่ 1 ดาวน์โหลด

โอนจัดสรรครั้งที่ 46 งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนอกระบบที่สอนศาสนาอย่างเดียว งวดที่ 1 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด

โอนจัดสรรครั้งที่ 47 งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสถาบันปอเนาะ งวดที่ 2 ดาวน์โหลด

โอนจัดสรรครั้งที่ 48 งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญในระยยสำหรับครูสอนศาสนา งวดที่ 1 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด

โอนจัดสรรครั้งที่ 49 งบเงินอุดหนุนโครงการค่าอาหารเสริม (อาหารกลางวัน) ดาวน์โหลด

โอนจัดสรรครั้งที่ 57 งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ดาวน์โหลด 

โอนจัดสรรครั้งที่ 62 งบเงินอุดหนุนโครงการค่าอาหารเสริม (อาหารกลางวัน) ดาวน์โหลด

โอนจัดสรรครั้งที่ 65 งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา รอบที่ 2 ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)