ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2567

22 เม.ย. 67 เวลา 11:12 น.454 ครั้งพิมพ์
นิชาดา บรรเด็จ
กลุ่มเลขานุการกรม

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดให้มีการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” โดยงานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม มีมาตั้งแต่ปี 2546 เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ในการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อเป็นแรงจูงใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คนพิการทุกประเภท ที่ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาตนเอง ให้ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สาธารณชนทราบและเป็นแบบอย่างต่อไป

 

มูลนิธิฯ กำหนดจัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยมี นางอารยา อรุณานนท์ชัย เป็นประธานโครงการฯ

 

จึงขอเชิญชวนผู้พิการที่สนใจ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2567 ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิที่เกี่ยวข้อง หรือที่ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตึกมหิดล ชั้น 4 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 354 7393 หรืออีเมล์ princessngarmchit@gmail.com  หรือ www.princessngarmchit.org

 

รายละเอียดโครงการฯ : ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แบบกรอกประวัติเข้ารับการคัดเลือกแบบที่ 1 (ประเภทความพิการทางการเห็น / การได้ยินหรือสื่อความหมาย / การเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย) : ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แบบกรอกประวัติเข้ารับการคัดเลือกแบบที่ 2 (ประเภทความพิการทางสติปัญญา / การเรียนรู้ / จิตใจหรือพฤติกรรม / บุคคลออทิสติก) : ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :