กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายการ
แบบขออนุญาตไปประกอบพิธีฮัจย์ (ดู: 40 ครั้ง)
แบบใบลาอุปสมบท (ดู: 31 ครั้ง)
แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ (ดู: 41 ครั้ง)
แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน-การทำงาน-รับรองสิทธิ (ดู: 67 ครั้ง)
เอกสารประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีพ.ศ.2567 (ดู: 98 ครั้ง)
กฎกระทรวง กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ จะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ดู: 5249 ครั้ง)
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (ดู: 4332 ครั้ง)
พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม 2554 (ดู: 4847 ครั้ง)
ค้นพบ 8 รายการ