ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

16 ก.พ. 66 เวลา 13:58 น.5184 ครั้งพิมพ์
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกาศ ณ วันที่
26 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยมีกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อราชการ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว จึงเปลี่ยนแปลงกำหนดรับสมัครดังนี้

กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรอกใบสมัคร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) และ
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ได้
2 วิธี ดังนี้

1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานพัสดุ ฝ่ายการคลัง กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในวันและเวลาราชการ

2. ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยจ่าหน้าซองถึง งานพัสดุ ฝ่ายการคลัง กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โดยถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
(เอกสารสมัครที่ส่งภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา)

 

 

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)