รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

30 ม.ค. 66 เวลา 10:39 น.5344 ครั้งพิมพ์
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ
ที่งานพัสดุ ฝ่ายการคลัง กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)