ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

12 ม.ค. 66 เวลา 11:01 น.4643 ครั้งพิมพ์
ระบบ
ผู้เขียน

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งมารายงานตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 ตั้งแต่ เวลา 13.00 น.
ถึงเวลา 13.30 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานเลขานุการกรม         

โทร. 0 2282 9576

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :