ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและได้รับวุฒิบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEAM Education เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

9 มิ.ย. 67 เวลา 12:11 น.2354 ครั้งพิมพ์
วารุณี อุ่นใจ
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและได้รับวุฒิบัตร
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEAM Education เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)