การซักซ้อมความเข้าใจ การจัดทำประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชนในระบบ

4 มิ.ย. 67 เวลา 16:53 น.2358 ครั้งพิมพ์
จีรภา บูรณ์เจริญ
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ดาวน์โหลด

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา ดาวน์โหลด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)