ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านลูกเสือ ประจำปี 2567 “งานลูกเสือและสังคม” (Scout for Scouts and Community)

14 พ.ค. 67 เวลา 16:51 น.1181 ครั้งพิมพ์
นิชาดา บรรเด็จ
กลุ่มเลขานุการกรม

สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการด้านลูกเสือ ประจำปี 2567 “งานลูกเสือและสังคม” (Scout for Scouts and Community) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนองานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ กระตุ้นให้เกิดการสร้างผลงานวิจัยด้านลูกเสือ ส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะเยาวชนให้มีคุณภาพ มีความสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข”

 

ขอเชิญชวนสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านลูกเสือ ประจำปี 2567 “งานลูกเสือและสังคม” (Scout for Scouts and Community) ระหว่างวันที่ 1516 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร หรือ รับชมการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก ศธ.360 องศา และเฟซบุ๊ก สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน โทรศัพท์ 02 628 6365 หรือเพจเฟซบุ๊ก ศธ.360 และสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :