ประชาสัมพันธ์โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG รุ่น 32 ประจำปี 2568-2569 ประเทศแถบทวีปอเมริกาเหนือ ประเทศแถบทวีปยุโรป และประเทศแถบทวีปเอเชีย

14 พ.ค. 67 เวลา 13:25 น.671 ครั้งพิมพ์
ภวินท์ เล้าเจริญสมบัติ
กลุ่มเลขานุการกรม

OEG เริ่มดำเนินโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ในแถบทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความพร้อมทางการศึกษาในระดับนานาชาติ และเพิ่มทักษะด้านต่างๆ ให้พร้อมต่อการเป็นเยาวชนโลกที่มีคุณภาพ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท โอเวอร์ซีส์เอ็ด กรุ๊ป จำกัด/ โออีจี สตั๊ดดี้ อะบรอด จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศมากว่า 34 ปี ดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนในระดับต่างๆ โครงการครูอาสาสมัครชาวต่างชาติ (OEG Teach in Thailand) ตลอดจนแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในทุกระดับ ทั้งยังเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ตั้งสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) และเป็นสำนักงานในเครื่อองค์กรแลกเปลี่ยนต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก และมีประวัติการดำเนินงานมากว่า 70 ปี

OEG จึงขอประชาสัมพันธ์ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG รุ่น 32 ประจำปี 2568 - 2569 ประเทศแถบทวีปอเมริกาเหนือ ประเทศแถบทวีปยุโรป และประเทศแถบทวีปเอเชีย ให้แก่ในโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกาเอกชน (สช.) ได้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ www.oeg.co.th หรือ Facebook Fanpage (คลิก)

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :