ประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้กับสถานศึกษา

23 เม.ย. 67 เวลา 08:27 น.635 ครั้งพิมพ์
กฤษฎา จันทร์อุไร
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

  

 

      ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครจะดำเนินการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้กับสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting

       สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอให้ท่านและบุคลากรในโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว โดยลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมทาง https://shorturl.asia/bkEUh หรือ QR Code แนบท้ายหนังสือนี้ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567  ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้กับสถานศึกษาตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครกำหนดด้วย

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)