จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่วนภูมิภาค ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – มีนาคม 2567

18 เม.ย. 67 เวลา 10:12 น.816 ครั้งพิมพ์
อสมาภรณ์ มณีนวล
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

เรื่อง จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่วนภูมิภาค ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – มีนาคม 2567

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบรายงานการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน  (พช.4)

แบบสรุปการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน (พช.5)

 

หมายเหตุ : โอนเงินวันที่ 17 เมษายน 2567

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)