ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายในโรงเรียน

14 มี.ค. 67 เวลา 16:02 น.826 ครั้งพิมพ์
นายพีรพล อภิญญานุกูล
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน  ดาวน์โหลด

หนังสือผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)