ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

29 ก.พ. 67 เวลา 11:01 น.1285 ครั้งพิมพ์
นายพีรพล อภิญญานุกูล
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

กรมการศาสนา จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย
โดยส่วนกลางเปิดให้เข้าสักการะตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง จากนั้นจะอัญเชิญไปประดิษฐานในส่วนภูมิภาค ๓ จังหวัด ได้แก่
๑. ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๗
ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) จังหวัดอุบลราชธานี
๓. ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล (บางโทง) จังหวัดกระบี่

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลด

หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาจังหวัด ดาวน์โหลด 

 

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)