ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

12 ธ.ค. 66 เวลา 15:47 น.3370 ครั้งพิมพ์
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

 

 

 

 

ดาวน์โหลด

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1 - 2 ไปรายงานตัว
เพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 09.30 น. ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิโดยไม่ประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการตามที่สอบได้

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)