ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนโรงเรียนเอกชน

4 ธ.ค. 66 เวลา 14:10 น.3963 ครั้งพิมพ์
สุปราณี พูนณรงค์
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนดจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนโรงเรียนเอกชน ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดา เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียน กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาในโรงเรียนเอกชน จำนวน ๑๒๐ คน 
         สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอเชิญครูแนะแนวและครูที่ปรึกษา จำนวนโรงเรียนละ ๒ คน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมได้ทาง https://shorturl.asia/350OR หรือสแกน QR Code ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหาร และค่าที่พักตลอดการอบรม

 

แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม

*** หมายเหตุ ***

  • ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร
  • เฉพาะโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
  • สช. จะประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ทางหน้าเว็บไซต์นี้

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

รายการข่าวสารอื่นๆ