ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

28 พ.ย. 66 เวลา 13:40 น.3582 ครั้งพิมพ์
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

ดาวน์โหลด

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งมารายงานตัวเข้ารับ
การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566
ตั้งแต่
เวลา 08.30 – 09.00 น.
ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)