ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมออนไลน์ Southeast Asian School Leadership Program ของศูนย์ SEAMEO INNOTECH

18 ต.ค. 66 เวลา 09:50 น.927 ครั้งพิมพ์
นายชานน บุญนาม
กลุ่มงานนโยบายและแผน

          ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Center for Educational Innovation and Technology: SEAMEO INNOTECH - ซีมีโออินโนเทค) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์จะให้ทุนฝึกอบรมออนไลน์แก่ประเทศไทย ในหลักสูตร Southeast Asian School Leadership Program (SEA-SLP) ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ bit.ly/online-sea-slp-2324-info 

          ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของซีมีโอจะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากประเทศไทย จำนวน 10 คน เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรข้างต้น และจะแจ้งผลการพิจารณามายังกระทรวงศึกษาธิการต่อไป
อบรมระหว่างวันที่
13 พฤศจิกายน 2566 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2567 

ลงทะเบียนสมัครโดยตรงได้ที่

bit.ly/SEA-SLP-23 

ระยะเวลาในการสมัคร

ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครควรเป็นผู้บริหารสถานศึกษาหรือรองผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนระดับ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษาอย่างน้อย 5 ปี มีความรู้ความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปแลกเปลี่ยนและขยายผลกับผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆ ตลอดจนสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ครบตามระยะเวลาของหลักสูตร

          

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)