ขอแจ้งการรับบริจาคของสถานศึกษาผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e – Donation) ของกรมสรรพากรตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 768) พ.ศ. 2566 (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา)

26 ก.ย. 66 เวลา 11:02 น.971 ครั้งพิมพ์
นายวรากานต์ รูมิง
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)