(ประมวลภาพ) สช. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี ลงนาม MOU การจัดการศึกษาและธนาคารหน่วยกิตส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

24 ก.พ. 66 เวลา 14:20 น.4619 ครั้ง
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)