แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามกฎ ก.พ. พ.ศ. 2553

1 ก.พ. 66 เวลา 14:20 น.5711 ครั้ง
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
บรรจุแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2566 (สอบแข่งขัน)

DOC

PDF
บรรจุแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2566 (สอบคัดเลือก)

DOC

PDF
บรรจุแต่งตั้ง 3 เมษายน 2566

DOC

PDF
บรรจุแต่งตั้ง 18 เมษายน 2566

DOC

PDF
บรรจุแต่งตั้ง 1 พฤษภาคม 2566

DOC

PDF
บรรจุแต่งตั้ง 15 พฤษภาคม 2566

DOC

PDF
บรรจุแต่งตั้ง 29 พฤษภาคม 2566

DOC

PDF
1 มิถุนายน 2566

DOC

PDF
บรรจุแต่งตั้ง 19 มิถุนายน 2566

DOC

PDF
บรรจุแต่งตั้ง 10 กรกฎาคม 2566

DOC

PDF
บรรจุแต่งตั้ง 3 สิงหาคม 2566

DOC

PDF
บรรจุแต่งตั้ง 28 สิงหาคม 2566

DOC

PDF
บรรจุแต่งตั้ง 4 กันยายน 2566

DOC

PDF
บรรจุแต่งตั้ง 18 กันยายน 2566

DOC

PDF
บรรจุแต่งตั้ง 2 ตุลาคม 2566

DOC

PDF
บรรจุแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2566

DOC

PDF
บรรจุแต่งตั้ง 1 พฤศจิกายน 2566

DOC

PDF