เอกสารที่จะต้องเตรียมในวันรายงานตัว สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่บรรจุแต่งตั้งใหม่

1 ก.พ. 66 เวลา 10:30 น.4693 ครั้ง
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

สำหรับผู้ได้รับการเรียกให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ขอให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ โดยให้พิมพ์เอกสารทั้งหมด และ กรอกข้อมูลในเอกสารทุกรายการ (กรอกข้อมูลเฉพาะทีมั่นใจ หากข้อมูลใดไม่มั่นใจให้สอบถามเจ้าหน้าที่วันรายงานตัว)