แบบคำขออนุญาตโอน/ย้าย ไปรับราชการที่ส่วนราชการอื่น

20 ม.ค. 66 เวลา 16:17 น.4309 ครั้ง
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม