สช. ขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” สู่ภูมิภาค จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.อุดรธานี

23 เม.ย. 67 เวลา 18:15 น.397 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

เช้าวันนี้ (23 เม.ย.67) นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนโรงเรียนเอกชน รุ่นที่ 2 โดยมีนางสาวศิรินพร บรูมินเหนทร์ หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูแนะแนว และครูที่ปรึกษา จากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 

นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ กล่าวว่า ตามที่ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการศึกษา และการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยมีหลักการสำคัญ คือ การเรียนการสอนต้องเริ่มจากความสุขของผู้เรียน เมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้น ดังนั้น การส่งเสริมสุขภาพจิตของนักเรียนในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียน คือ ผู้บริหารโรงเรียน ครูประจำชั้น ครูแนะแนว และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนนั้น เป็นบุคคลสำคัญในการดูแลช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนได้ตั้งแต่เริ่มต้น รวมทั้งส่งเสริมสุขภาวะทางใจเพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้รักเรียนได้พัฒนาตนเองให้เติบโต เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม จึงจำเป็นต้องมีความรู้ด้านการประเมินภาวะเสี่ยงทางสุขภาพจิต และสามารถให้คำปรึกษาแก่นักเรียนได้อีกด้วย ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนโรงเรียนเอกชน โดยการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต เพื่อการดูแล ให้คำปรึกษาและส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สำหรับการอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนโรงเรียนเอกชน ให้กับผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชน ได้ดำเนินการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 4 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ส่วนการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2567 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี ซึ่งถือเป็นรุ่นแรกที่ขยายการอบรมมาสู่ภูมิภาค ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูแนะแนว และครูที่ปรึกษา จากโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 134 คน จาก 39 โรงเรียน และจะดำเนินการจัดอบรม รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 30 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ และรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อไป โดยมีคณะวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลสุขจิตเด็กและวัยรุ่น จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการจัดทำหลักสูตรในการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพจิตในโรงเรียน เพื่อคัดกรองและดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา รวมถึงการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนเอกชนมีความสุขกับการเรียน และการใช้ชีวิตประจำวัน ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ต่อไป นายจรินทร์ กล่าวทิ้งท้าย

 

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ / ภาพ

ประกาย ศรีจันทึก / ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

 

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #ศึกษาธิการ #สช #การศึกษาเอกชน #โรงเรียนเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที