สช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEAM Education เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร รุ่นที่ 2

23 เม.ย. 67 เวลา 10:45 น.389 ครั้งพิมพ์
นิชาดา บรรเด็จ
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (23 เมษายน 2567) นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEAM Education เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร รุ่นที่ 2 โดยมี นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา พร้อมด้วยคณะวิทยากร ครูโรงเรียนเอกชนที่สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 150 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

 

รองเลขาธิการ กช. กล่าวว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายปฏิรูปการศึกษาส่งเสริมเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก หรือ Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ และเจตคติ นำไปสู่การเกิดสมรรถนะ และรักที่จะเรียนรู้ไปตลอดชีวิต จากนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในการส่งเสริมผู้เรียนที่เน้นการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ในรูปแบบ STEAM Education บูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรรถนะของผู้เรียน สร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์แบบเป็นเหตุเป็นผลให้กับผู้เรียน และมีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEAM Education เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร จำนวน 2 รุ่น โดยในรุ่นที่ 1 จัดไปแล้วเมื่อวันที่ 2 - 5 เมษายน 2567 การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 - 26 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEAM Education ซึ่งประกอบไปด้วย วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลปะ (Arts) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) เพื่อนำไปสู่การคิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในชีวิตประจำวันและการทำงาน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในเรื่องต่าง ๆ ผ่านการทำกิจกรรมบูรณาการโดยมุ่งเน้นทักษะจากการปฏิบัติจริง รองเลขาธิการ กช. กล่าวทิ้งท้าย

 

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที