ส่งท้ายอย่างยิ่งใหญ่ งานวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567

24 ก.พ. 67 เวลา 21:21 น.1159 ครั้งพิมพ์
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567 โดยมีนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายอุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการ จังหวัดศรีสะเกษ นายศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายมาโนช จุลสุคนธ์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นายสิทธิพร อ่อนคำ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดศรีสะเกษ นายเสรี  แสงลับ นายกสมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจนคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จาก 20 จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 2,000 คน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมพนักงานเทศบาลเมืองศรสะเกษ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ

นายสิริพงศ์ กล่าวว่าตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช 2461 และนับแต่นั้นมาจึงได้กำหนดให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น "วันการศึกษาเอกชน" ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในแต่ละภูมิภาคร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ในห้วงเวลาดังกล่าวเป็นประจำทุกปี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกับสมาคมและเครือข่ายทางการศึกษาเอกชน ร่วมมือกันจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและวัตกรรมทางการศึกษารวมทั้งนักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

นายมณฑล กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดงานในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษา 2. การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน 3. การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน ทั้งนี้การจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2568 จะจัดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในงานครั้งต่อไป ตนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการจัดงานวันการศึกษาเอกชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวการศึกษาเอกชนจะร่วมมือ ร่วมใจกัน เสริมสร้างและยกระดับการศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้น และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนยิ่ง ๆ ขึ้นไปซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยและการศึกษาของชาติสืบไป