สช. ร่วมกับ โรงเรียนเอกชน 116 โรงเรียน และสถาบันอาศรมศิลป์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน รุ่นที่ 2

24 ก.พ. 67 เวลา 15:34 น.1205 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

บ่ายวันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2567) นายทวีศักดิ์ อำลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กับโรงเรียนเอกชนจำนวน 116 โรงเรียน และสถาบันอาศรมศิลป์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน รุ่นที่ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ประภาภัทร นิยม อธิบดีสถาบันอาศรมศิลป์ นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา พร้อมด้วย คณะวิทยากรจากสถาบันอาศรมศิลป์และมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมพิธี ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

 

นายทวีศักดิ์ อำลา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะผู้เรียนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในวันนี้ เกิดจากความร่วมมือของทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กับโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 116 โรงเรียน และสถาบันอาศรมศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของทั้ง 3 ฝ่ายในการประสานความร่วมมือกัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมโครงการมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน สามารถจัดการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม หรือการเรียนรู้ขั้นสูงจากประสบการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาครูในโรงเรียนเอกชนให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และเกิดการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยโรงเรียนที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนั้น จะต้องสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูแกนนำ และบุคลากรในโรงเรียนเข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามที่หลักสูตรกำหนด

 

ในนามของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอขอบคุณสถาบันอาศรมศิลป์ และโรงเรียนเอกชนทั้ง 116 โรงเรียน ที่ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการพัฒนาร่วมกันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไปในอนาคต พร้อมกันนี้ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ที่มีความตื่นตัวในการพัฒนาการจัดการศึกษา เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนเอกชนจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป นายทวีศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

 

ประกาย ศรีจันทึก : ภาพ/ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

 

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที