ผชช.ทวีศักดิ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน รุ่นที่ 1

22 ก.พ. 67 เวลา 13:57 น.1070 ครั้งพิมพ์
นิชาดา บรรเด็จ
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2567) นายทวีศักดิ์ อำลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน โดยมีผู้บริหารและครูแกนนำจากโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 51 โรง ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 102 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

 

นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ได้มอบนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยมีหลักการสำคัญคือ การเรียนการสอนต้องเริ่มจากความสุข ทั้งผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครอง เมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้น เมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น ประกอบกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ซึ่งกำหนดให้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นเรื่องที่สำคัญในการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะ ผ่านหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นรูปธรรม และให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริง

 

นายทวีศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของนโยบายดังกล่าว โดยได้ขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะผู้เรียนมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนถึงปัจจุบัน โดยคาดหวังว่า ผู้บริหารและครูจะได้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารและครูเห็นถึงความสำคัญของการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมุ่งเน้นเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง มีโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นหาตัวตนเพื่อวางเป้าหมายในชีวิตได้อีกด้วย

 

สำหรับการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมชุดความรู้ที่ 1 รุ่นที่ 1 มีระยะเวลาการอบรม 3 วัน ซึ่งในวันสุดท้ายของการอบรม จะมีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง สช. และโรงเรียนเอกชน 117 โรงเรียน กับ สถาบันอาศรมศิลป์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีรองศาสตราจารย์ ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ และประธานอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการ ในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้ความอนุเคราะห์จัดทำหลักสูตรและจัดทีมวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอาศรมศิลป์และมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณมาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม นายทวีศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

 

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที