รองเลขาธิการ กช. เป็นตัวแทนเข้ารับมอบโล่เกียรติยศ “Saint Francis of Assisi Award” ประจำปี 2567

13 ก.พ. 67 เวลา 17:00 น.1152 ครั้งพิมพ์
ภวินท์ เล้าเจริญสมบัติ
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2567) นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เข้ารับมอบโล่เกียรติยศ “Saint Francis of Assisi Award” ประจำปี 2567 โดยมี Archbishop Peter Bryan Wells เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรม จริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม B1-1 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา (สผ) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

รองเลขาธิการ กช. กล่าวว่า ตนมีความยินดีที่ได้รับมอบโล่เกียรติยศ “Saint Francis of Assisi Award” ประจำปี 2567 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรม จริยธรรม และคณะทำงานคนดีรักษ์โลกอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง สช. ยังเป็นแบบอย่างของการปกป้องดูแลผู้อ่อนแอ และช่วยดำเนินการเรื่องรักษ์โลก การอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้โลกน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

สำหรับโครงการ “คนดี รักษ์โลก” เกิดจากความร่วมมือของคณะอนุกรรมการด้านคุณธรรม จริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน (Mental Model) และเพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมซึ่งจะเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดที่จะส่งผลต่อการดำเนินงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมภายในงานมีการจัดงานนิทรรศการ “คนดี รักษ์โลก” ซึ่งมีโรงเรียนนานาชาติเบซิส พระราม 2 กรุงเทพฯ โรงเรียนเอกชนในสังกัด สช. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และการสาธิตผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน ในฐานะสถานศึกษาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดคลิปวีดิโอ “นวัตกรรมรักษ์โลก” โดยโรงเรียนเอกชนในสังกัด สช. ได้รับรางวัลดังกล่าว


#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที