คณะผู้บริหาร สช. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบย่อยฯ ONET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

13 ก.พ. 67 เวลา 16:04 น.717 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) นำโดย นายทวีศักดิ์ อำลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน นางสุมิตรา ทองแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ ผู้อำนวยการลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา และนายสุนทร ยุทธชนะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์สอบย่อย ONET ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อติดตามการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : ONET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคณะทำงานของศูนย์สอบย่อยให้การต้อนรับ และรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดสอบ จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด เขตจตุจักร 2. โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เขตดอนเมือง 3. โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต เขตพระโขนง 4. โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ เขตบางกะปิ 5. โรงเรียนสาธิตพัฒนา เขตคลองสามวา 6. โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เขตธนบุรี และ 7. โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา เขตตลิ่งชัน ภายหลังการตรวจเยี่ยมพบว่า การจัดการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

การทดสอบ ONET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 มีนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่สมัครเข้ารับการทดสอบ จำนวน 23,361 คน จาก 300 โรงเรียน โดยมีการทดสอบทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. มีกำหนดประกาศผลสอบวันที่ 27 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th โดยนักเรียนจะสามารถทราบผลการทดสอบและนำผลสอบไปใช้ในการประเมินตนเอง ในส่วนของโรงเรียนก็สามารถนำผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาจุดด้อย เสริมจุดเด่น ของการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีคุณภาพมากขึ้นต่อไป

ข้อมูลภาพและข่าวจากกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สช.

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที