รองเลขาธิการ กช. เข้าร่วมการเสวนาเวทีสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตงบประมาณ งบเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ

1 ธ.ค. 66 เวลา 16:14 น.1814 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เข้าร่วมการเสวนา ในหัวข้อ “เวทีสาธารณะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตงบประมาณ งบเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ” โดยมีคณะผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าร่วมการเสวนา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เข้าร่วมรับฟัง ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชัน โฮเทล จังหวัดนนทบุรี

 

นายคมกฤช จันทร์ขจร กล่าวถึงการเสวนาว่า สำหรับการเสวนาในวันนี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และร่วมบูรณาการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี และเพื่อรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการหรือข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตลอดจนปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยประเด็นในการเสวนา ประกอบด้วย 1) แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณงบเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวม 2) ระบบกำกับ ติดตาม ดูแล ควบคุม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงแนวทางการเปิดให้ภาคประชาสังคมในการเข้าร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุนของสถานศึกษา และ 3) การบูรณาการและจัดทำฐานข้อมูลผู้เรียนมีการบูรณาการฐานข้อมูลผู้เรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

คณะทำงานหน้าห้องรองเลขาธิการ กช. / ภาพ

ประกาย ศรีจันทึก / ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

รายการกิจกรรมผู้บริหารอื่นๆ